Användar- och personuppgiftspolicy

1. Användarkonton

1.1. DramaDirekt är en pjäsbank för professionella användare och institutioner. Dramatiker som vill publicera sina verk i DramaDirekt måste ha fått minst 2 verk uppsatta i professionella sammanhang.

1.2. Det är inte tillåtet att registrera flera olika konton i DramaDirekt för enskilda individer. För de organisationer som registrerar konton får endast behöriga personer ha tillgång till inloggningsuppgifter.

1.3. När du använder DramaDirekt fungerar din e-postadress som användarnamn.

1.4. Du förbinder dig att vara aktsam om dina inloggningsuppgifter och inte använda dig av ett lösenord som är lätt att knäcka.

1.5. Du kan efter egen begäran avsluta ditt konto. Detta innebär dock inte att all data du skapat hos oss garanterat raderas. Vi kommer anonymisera din data så långt det går.

1.6. Du får inte uppsåtligen eller av oaktsamhet i ditt användande göra så att de tjänster du använder hos oss blir avbrutna eller skadade. Följaktligen är det förbjudet att kommunicera med DramaDirekt via skript, program och andra automatiserade metoder om detta sker på ett sätt som påverkar tjänsternas prestanda och åtkomstbarhet. Automatisering är även förbjuden för insamling av data från DramaDirekt som skall användas för att på något sätt skada DramaDirekt eller dess användare.

2. Personuppgifter

2.1. För att kunna tillhandahålla DramaDirekts tjänster behandlar vi i förekommande fall personuppgifter.

2.2. Personuppgifter om den som laddar ned/beställer exemplar av ett sceniskt verk samlas in för att DramaDirekt ska kunna motta betalning samt notifiera upphovspersonen bakom verket om att dennes sceniska verk är föremål för beställning/nedladdning. Denna personuppgiftsbehandling sker för att DramaDirekt ska kunna fullgöra avtal med den som laddar ned/beställer ett exemplar av det aktuella sceniska verket samt ett för DramaDirekt berättigat intresse av att notifiera upphovspersonen om att dennes sceniska verk är föremål för nedladdning/exemplarframställning.

2.3. DramaDirekt behandlar även i förekommande fall personuppgifter i syfte att föra statistik. Statistiken förs som en del i återrapporteringen till DramaDirekts finansiärer. Denna behandling av personuppgifter sker med stöd av intresseavvägning. Statistiken avpersonifieras.

2.4. Vi skall aktivt verka för att skydda dina användaruppgifter. Om dina användaruppgifter kommer i orätta händer kan vi dock ej hållas ansvarig för det (så länge vi inte brutit mot svensk lag).

2.5. Du har alltid rätt att begära ut, få dina personuppgifter korrigerade eller borttagna från DramaDirekt.

2.6. Vid skapandet av ditt konto uppger du en e-postadress, denna används på DramaDirekt för att unikt identifiera dig. DramaDirekt kommer under inga omständigheter överlåta de e-postadresser som samlas och lagras utan giltiga skäl i enlighet med de krav GDPR som ställer.

2.7. För att förhindra missbruk av ditt konto sparas den IP-adress du loggar in med. Genom att använda DramaDirekt sparas din interaktion med sidan. Om du gör en beställning av via DramaDirekt lämnar du dina leveransuppgifter. Du har själv valet att lagra din identitet hos DramaDirekt för att kunna stärka ditt kontos identitet.

2.8. Om du någonstans på DramaDirekt lämnar några känsliga personuppgifter om dig själv, som behandlas i dataskyddsförordningen, ger du DramaDirekt tillåtelse att lagra och behandla dessa. Exempel på uppgifter som räknas som känsliga personuppgifter är etnicitet, politiska åsikter, religiösa och filosofiska övertygelser, fackföreningstillhörighet, hälsa och sexualliv. 2.9. För mer information om personuppgifter, besök datainspektionens hemsida.

3. Publikationer

Med publikationer menar vi den textburna information oavsett form som förekommer på DramaDirek. Publikation inkluderar men är inte begränsat till publicering av pjäser och information om dramatiker och författare.

3.1. DramaDirekt tillhandahåller verk verk som publicerats i DramaDirekt i bokform via print-on-demand och tillgängliggörande i PDF-form. DramaDirekt distribuerar, själv, eller genom annan, beställda pjäser och fördelar kontinuerligt inkomster till rättighetshavarna med avdrag för moms och framställningskostnad. Upphovsrättsmoms tillkommer för momspliktiga upphovsrättspersoner. Vid tryckning av minst 10 exemplar skickas pliktexemplar till vart och ett av de sex universitetsbiblioteken samt till Kungliga Biblioteket.

3.2. Publikationer i DramaDirekt granskas och godkänns av redaktionellt ansvarig innan publicering.

3.3. Du måste själv vara upphovsrättsägare till de publikationer du laddar upp till DramaDirekt. För information om upphovsrätt hänvisas till första kapitlet i Lag (1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. DramaDirekt ansvarar inte för bristande i detta avseende.

3.4. Publikationer som är utgivna av bokförlag är endast tillgängliga för professionell nedladdning i DramaDirekt.

3.5. Genom publicering i DramaDirekt ger du oss rätten att icke exklusivt använda dina publikationer för spridning och försäljning.

3.6. Personlig information om annan individs identitet ska godkännas av berördindivid.

3.7. Den som köper ett exemplar av- eller laddar ned en pjäs genom DramaDirekt förvärvar inte upphovsrätt till pjäsen. Allt nyttjande av pjäsen som medför kommunicering till en ny publik och/eller exemplarframställning måste godkännas av upphovsrättsinnehavaren eller av denne utsedd representant.

3.8. Citat i texter ska ha en tydlig källhänvisning. En källhänvisning ska an ges i direkt anslutning till texten och ska innefatta en tydlig referens till originaltexten, vem författaren är och när den är skriven. 3.9. Du kan när som helst begära att din publikation tas bort från DramaDirekt som på sådan begäran ska agera skyndsamt.

4. Bilder och fotografier

4.1. Logotyper och bilder som representerar företag/organisationer får ej publiceras utan företaget/organisationen och DramaDirekts medgivande.

4.2. DramaDirekt ansvarar inte för att klarera de rättigheter som krävs för att ladda upp de foton som publiceras i DramaDirekt.

4.3. När fotografi publiceras ska fotograf och/eller upphovsrättsinnehavare till fotografiet anges.

4.4. I övrigt gäller svensk lag för publicering av bilder/fotografier.

5. Reklam

Endast ägarna av DramaDirekt har rätt att visa reklam på DramaDirekt

6. Säkerhet

6.1. Som ansvariga för DramaDirekt är vårt mål är att ha en god uppsikt över sajten och dess innehåll. Dock är det, med tanke av den mängd information DramaDirekt innefattar, omöjligt för oss att ha en fullständig täckning. Om felaktigheter eller brott mot denna användarpolicy upptäcks i DramaDirekt eller i det material som publiceras på hemsidan välkomnas upplysningar om detta. Vi har som mål att utreda klagomål så fort som möjligt, vi kan dock inte garantera omedelbar respons.

6.2. Innehållet på DramaDirekt skyddas genom regelbundna säkerhetsbackuper. Vi garanterar dock inte att dessa är fungerande vid ett eventuellt haveri och vi kan därför ej hållas ansvariga om data skulle försvinna.

6.3. Målet är att du när som helst skall kunna logga in på ditt konto och använda dig av DramaDirekt. Vi lämnar dock inga garantier för denna tillgänglighet, vid avbrott kan vi ej hållas skadeståndsskyldiga.

 

 

DramaDirekts användar- och personuppgiftspolicy finns att ladda ner som pdf här nedan!

 Användarpolicy DramaDirekt